bootstrap menu

Make your own website in a few clicks! Mobirise helps you cut down development time by providing you with a flexible website editor with a drag and drop interface. MobiRise Website Builder creates responsive, retina and mobile friendly websites in a few clicks. Mobirise is one of the easiest website development tools available today. It also gives you the freedom to develop as many websites as you like given the fact that it is a desktop app.

Sistēmiskā supervīzija


Piedāvājam sekojošus supervīziju veidus:

 •  gadījumu supervīzijas kolēģiem individuāli un grupās

 •  organizāciju un komandu supervīzijas

 •  apmācošās supervīzijas


Kas ir sistēmiskā supervīzija?


Supervīzija ir profesionālās darbības un institucionālo struktūru analīze un refleksija. Sistēmiskā supervīzija pamatojas uz sistēmiskās domāšanas principiem. Tās teorētiskos pamatus veido komunikācijas teorija, kibernētika un sistēmteorija.


Sistēmiskā supervīzija vienmēr ir saistīta ar kontekstu. Tā pievērš uzmanību mijiedarbībai starp personu, lomu, funkciju, pasūtījumu un organizāciju. Supervīzijas mērķis ir paplašināt domāšanas un rīcības iespējas. 
Tiek uzskatīts, ka uzvedība nav prognozējama, kontrolējama, vadāma un izmaināma pēc patikas.

Supervīzija ir dialogs starp supervizējamo, kas ir savas personības un sava profesionālā darba eksperts, un supervizoru, kas ir atbalsta sniedzējs no ārējas perspektīvas. Paskatoties uz individuāliem, profesionāliem un institucionāliem jautājumiem no ārpuses, kļūst redzamas mijiedarbības, modeļi un procesi, kā arī tiek saskatītas atšķirības. Tādējādi izdodas saprast, ko var un vajag mainīt un ko var un vajag saglabāt.
Supervīziju izmanto profesionālā darba, individuālās, komandas, grupas, vadības un organizācijas attīstības jomā. Atbilstoši ir individuālā, komandas, grupas un vadības supervīzija. Mūsdienās sistēmisko supervīziju izmanto daudzās darbības jomās. Sistēmiskā supervīzija notiek psihosociālajā, klīniskajā, izglītības darba un arvien vairāk uzņēmējdarbības kontekstā. Sistēmiskajai supervīzijai un tās īpašajam veidam -  dzīvajai supervīzijai - ir nozīmīga loma konsultantu un psihoterapeitu kvalifikācijas celšanā un tālākizglītībā. Sistēmisko supervizoru rīcībā ir plašs metožu klāsts. Tiek izmantoti ne tikai valodas elementi, bet arī radoši līdzekļi, lai lietu izskatītu vieglāk un ātrāk. Galvenās supervīzijas metodes ir hipotēžu izvirzīšana, pasūtījuma un konteksta noskaidrošana, cirkulārie jautājumi, uz resursiem un risinājumu orientēti jautājumi, komentāri par sistēmu, refreimings (skata punkta maiņa), skulptūru veidošana (gan ar cilvēkiem, gan ar priekšmetiem), organigrammas, genogrammas un situācijas plāni, laika līnijas, tuvuma un distances izmantošana, barjeru nojaukšana, rituālu, stāstu un metaforu pielietojums.